Zakres materiału i literatura hasło "Ogień i siła"

Zakres materiału z geografii:

 1. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje.
 2. Budowa wnętrza Ziemi.
 3. Działalność czynników wewnętrznych:

- tektonika płyt litosfery

- zjawiska wulkaniczne i powulkaniczne

- trzęsienia ziemi

- ruchy izostatyczne

    4. Rzeźbotwórcza działalność czynników zewnętrznych : - siła erozyjna i akumulacyjna wiatru, morza, lodu, rzek

5. Rozkład temperatury powietrza na kuli ziemskiej.

6.Czynniki wpływające na zróżnicowanie warunków klimatycznych poszczególnych kontynentów i Polski

7. Ruchy wód morskich i rzecznych.

Literatura

1.Podręcznik do geografii dla gimnazjum i szkoły podstawowej

2.Zeszyty ćwiczeń

3.Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat.

4.Słownik pojęć geograficznych

Zakres materiału z fizyki:

Obowiązują wszystkie treści z podstawy programowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe zagadnienia:

1. Wpływ temperatury na przebieg zjawisk i procesów fizycznych.

2. Siła wypadkowa, siły równoważące się.

3. Zasady dynamiki.

4. Siły: tarcia, spójności, przylegania, wyporu, parcia, ciężkości, grawitacji, Coulomba, wzajemnego oddziaływania przewodników z prądem, elektrodynamiczna i Lorentza.

5. Przewodnictwo, promieniowanie, konwekcja.

6. Rozszerzalność temperaturowa.

7.Termodynamika, I i II zasada termodynamiki.

8. Trzy stany skupienia materii, przejścia fazowe

Literatura:

 1. WSiP, R. Subieta, „Zbiór zadań z fizyki. Gimnazjum”,
 2. Wydawnictwo ZamKor, B. Sagnowska, J. Salach „Zbiór zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum”,
 3. Wydawnictwo ZamKor, H. Kaczorek, „Testy z fizyki dla gimnazjum cz. 1,2,3”,
 4. MAC Edukacja., L. Krupiński, „EUREKA 2000. Zbiór zadań i testów. Gimnazjum”,
 5. Wydawnictwo ZamKor, H. Kaczorek, „Testy z fizyki dla gimnazjum”,
 6. Operon, R. Grzybowski, "Fizyka i astronomia. Zbiór zadań",
 7. Nowa Era, „Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum”.
 8. Wszystkie aktualnie obowiązujące podręczniki.

 Zakres materiału z biologii:

 1. Metabolizm komórkowy jako przemiany materii i energii.
 2. Enzymy – biokatalizatory obniżające energię aktywacji.
 3. Rodzaje oddychania komórkowego i ich znaczenie.
 4. Fotosynteza – lokalizacja w komórce, przebieg i znaczenie.
 5. Krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie.

Literatura:

Biologia na czasie 2,3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. Nowa Era

Biologia Vademecum, wyd. Operon

Teraz matura. Biologia Vademecum. Wyd. Nowa Era

Biologia, Villee, Solomon, Berg, Martin, wyd. Multico, Warszawa 2000

Zakres materiału z chemii

 1. Źródła energii
 1. Rodzaje paliw kopalnych
 2. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego
 3. Benzyna – właściwości i otrzymywanie
 1. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze
 1. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
 2. Gazy cieplarniane
 3. Kwaśne opady
 1. Typy reakcji chemicznych:
 1. Syntezy
 2. Analizy
 3. Reakcje egzo- i endoenergetyczne
 4. Wymiana pojedyńcza i podwójna
 5. Wolnorodnikowa (substytucja)
 1. Przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu
 2. Rodzaje wiązań chemicznych
 1. Kowalencyjne
 2. Kowalencyjne – spolaryzowane
 3. Jonowe
 4. Wodorowe
 1. Składniki odżywcze
 1. Białka
 2. Tłuszcze
 3. Cukry
 1. Ogniwa jako źródła energii elektrycznej (akumulator ołowiowy)

Literatura:

 1. Podręczniki do gimnazjum: Wydawnictwo Nowa Era
 2. To jest chemia . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era